Cel projektu:

Tworzony produkt turystyczny „Mazury – Kondycja z Natury” to innowacyjna na skale ̨ Polski oferta zorganizowanego wypoczynku połączonego z treningiem sportowym (amatorskim lub wyczynowym) dla zorganizowanych grup sportowych w wybranych dyscyplinach sportów i dla ruchu sportowego osób niepełnosprawnych. Zakładany w projekcie produkt wykorzystuje istniejący w makroregionie potencjał oraz wpisuje się w zakres RIS wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Celem projektu jest stworzenie, poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialno-prawne oraz inne działania wspólne, a także wdrożenie w miejscowości Ublik, gm. Orzysz w województwie warmińsko-mazurskim w okresie do 31.12.2021 r. 1 innowacyjnego, pakietowego produktu sieciowego turystyki prozdrowotnej pn. „Mazury – Kondycja z Natury” bazując ego na współpracy 3 przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy świadczą ̨usługi wchodząc e w skład pakietu produktu

Planowane efekty:

Utworzenie min. 12 nowych miejsc pracy i osiągnięcie poziomu sprzedaży nowego produktu u konsorcjantów narastając o na poziomie min. 400 grup turystycznych w okresie do 31.12.2024 r.

Wartość Projektu:

11 348 313,23 złotych

Wkład Funduszu Europejskiego:

6 047 017.57 złotych